Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN

Sklepu Internetowego https://valves.com.pl/

 • 1 Słownik

Używane w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego https://valves.com.pl/
 2. Sklep Internetowy lub Portal – sklep internetowy Valves umieszczony na portalu https://valves.com.pl/
 3. Sprzedawca – właściciel Sklepu Internetowego, spółka Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „Drwęca” sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy przy ul. Długiej 62A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 176201, nr NIP 8740003614, kapitał zakładowy 602.000 zł.
 4. Klient – każdy użytkownik Portalu, niezależnie od tego, czy posiada Konto Klienta czy też nie.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego.
 6. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 7. Konto Klienta – dostępna dla Klienta po zarejestrowaniu się i zalogowaniu (przez podanie loginu i hasła) część Portalu, w której będzie on miał dostęp do funkcjonalności Portalu.
 • 2. Informacje wstępne
 1. Regulamin określa zasady rejestracji i używania Konta Klienta oraz zasady sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Dla prawidłowego działania Sklepu Internetowego niezbędne są:
  1. sprzęt komputerowy (w tym tablet lub smartfon) z dostępem do sieci Internet;
  2. przeglądarka internetowa;
  3. aktywne konto e-mail.
 3. Jeśli jakakolwiek funkcjonalność Portalu będzie wymagała innych środków technicznych do prawidłowego funkcjonowania, informacja o tym fakcie zostanie umieszczona w opisie tej funkcjonalności lub produktu.
 4. W przypadku problemów technicznych lub jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres sklep@drweca.com.pl lub przesyłając wiadomość przez formularz kontaktowy udostępniony na Portalu.

 • 3. Portal
 1. Funkcjonalności Portalu pozwalają:
  1. skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  2. złożyć zamówienie i zawrzeć umowę sprzedaży. 
 2. Korzystanie z funkcjonalności Portalu jest bezpłatne. 
 3. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w zakresie jakichkolwiek funkcjonalności oferowanych na Portalu, zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 • 4. Proces zamówienia
 1. Proces zamówienia produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym inicjowany jest przez Klienta.
 2. Klient może wybrać dowolny produkt znajdujący się w Sklepie Internetowym lub kilka z tych produktów. Proces zamówienia inicjowany jest przez dodanie produktu do „Koszyka”.
 3. Klient nie może złożyć zamówienia anonimowo. Złożenie zamówienia wymaga od Klienta podania następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu zamieszkania;
  3. numeru telefonu;
  4. adresu e-mail;
  5. nazwy firmy i jej numeru NIP w przypadku, gdy klient życzy sobie wystawienia faktury VAT.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych w formularzu zamówienia. 
 5. Zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie po zaakceptowaniu przez Kupującego treści Regulaminu.
 • 5. Faktury i płatności 
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami netto/brutto.
 2. Sprzedawca w ramach Sklepu Internetowego oferuje następujące możliwości zapłaty:
  1. za pobraniem,
  2. za pomocą tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  3. za pomocą systemu Paypal.pl.
 3. Przelew może zostać dokonany na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 21948411500001170220000001. W opisie przelewu należy podać numer zamówienia nadany po jego potwierdzeniu przez Klienta.
 4. Płatności dokonywane tradycyjnym przelewem powinny zostać zrealizowane na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Płatność zostanie zaksięgowana z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • 6. Wysyłka
 1. Sprzedawca w ramach Sklepu Internetowego oferuje następujące metody odbioru zamówionych produktów:
  1. Przesyłka kurierska DPD - z płatnością za pobraniem;
  2. Przesyłka kurierska DPD - z przedpłatą lub płatnością przelewem z odroczonym terminem płatności;
  3. Odbiór osobisty.
 2. Przesyłka kurierska dokonywana jest na koszt Klienta i pod adres przez niego wskazany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu dostawy przez Klienta.
 3. Płatność przelewem z odroczonym terminem płatności przysługuje wyłącznie stałym Klientom Sprzedawcy. Przez stałego Klienta rozumie się podmiot, który prowadzi stałą współpracę handlową ze Sprzedawcą. 
 4. Na życzenie Klienta, który współpracuje ze Sprzedawcą w zakresie sprzedaży gazów technicznych i dzierżawy butli możliwe jest dołączenie zamówionych w Sklepie produktów do najbliższego transportu.
 5. Odbiór osobisty zamówionych towarów możliwy jest:
  1. w Brodnicy, przy ul. Długiej 62A,
  2. w Rypinie, przy ul.Polnej 1A,
  3. w Toruniu, przy ul. ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.
 6. Kupujący w chwili dokonywania odbioru przesyłki, zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki i zweryfikowania, czy przesłane produkty pokrywają się z treścią zamówienia.
 • 7. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych. 
 2. Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczające jest nadanie oświadczenia w w/w terminie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone w formie pisemnej winno zostać przesłane na adres siedziby Sprzedawcy i powinno zostać przesłane Sprzedawcy razem z produktami, których odstąpienie od umowy dotyczy oraz z dostarczoną kupującemu fakturą albo paragonem.
 4. W przypadku, gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało przesłane, a Konsument nie zwrócił produktów Sprzedawcy, Konsument ma obowiązek zwrócić produkty Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Sprzedawca zwróci Klientowi cenę produktów, których odstąpienie dotyczy oraz poniesione przez Klienta koszty dostawy tych produktów w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

 • 8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Sprzedawca dostarcza produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, innych funkcjonalności Portalu albo zakupionych produktów należy zgłaszać Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adres sklep@drweca.com.pl lub pisemnie albo osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko zgłaszającego Klienta;
  2. adres do korespondencji elektronicznej;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. datę i rodzaj występującej nieprawidłowości.
 4. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 30 dni od dnia skutecznego doręczenia mu tej reklamacji chyba, że przepisy prawa wymagają zastosowania innego terminu.
 • 9. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
 1. Wszelkie spory związane z funkcjonalnościami Sklepu Internetowego lub realizacją Umowy mogą zostać rozwiązane w drodze mediacji, na co Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę. 
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość zwrócenia się do stałego stałego sądu polubownego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu jak również do skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 3. Konsument może uzyskać więcej informacji o pozasądowym rozstrzyganiu sporów m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://polubownie.uokik.gov.pl.
 • 10. Bezpieczeństwo i ochrona danych
 1. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony gromadzonych danych, w tym danych osobowych Klienta.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane:
  1. w celu wykonania umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta;
  2. uzasadnionego interesu Sprzedawcy;
  3. zgody Klienta, gdy zostanie udzielona.
 4. Podanie danych osobowych w celu korzystania z funkcjonalności Portalu jest dobrowolne, ale niezbędne dla wypełnienia celu tego przetwarzania.

 • 11. Pozostałe postanowienia
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów oraz udzielania promocji i zniżek. Wszelkie zmiany i nowe oferty pozostaną bez wpływu na umowy zawarte przed wejściem w życie nowej oferty. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu do produktów zakupionych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/04/2022.

Załącznik - Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta 

PPHU Drwęca sp. z o.o.

ul. Długa 62A

87-300 Brodnica

  

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów wymienionych na poniższym dokumencie sprzedaży (nr paragonu/faktury):……………………………………..

z dnia …………………… doręczonych w dniu ………………………….

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta